INCLUSIVE EDUCATION AS APPROACH OF AVODING STEREOTYPIES

Authors

  • H. Arzumanyan Goris school 3 after Yu. Baxshyan

Abstract

The article presents importance role of inclusive education in the process, which must not only be an idea but also become a lifestyle and due to its practical steps break the existing stereotypes in society.

Author Biography

H. Arzumanyan, Goris school 3 after Yu. Baxshyan

Special educator Goris school 3 after Yu. Baxshyan

References

1. Ներառական կրթություն // ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային խումբ «Հոսթ» ՍՊԸ, Երևան 2015 թ.
2. Կոնվենցիա հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների մասին // Եր. 2011
3. www.edu.am

Published

2017-06-19

How to Cite

Arzumanyan, H. (2017). INCLUSIVE EDUCATION AS APPROACH OF AVODING STEREOTYPIES. Armenian Journal of Special Education, 5(1), 18-21. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/146

Issue

Section

Articles