SOCIAL AND SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE “ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION” SPECIALITY

Authors

  • A.A. Harutyunyan Armenian State Institute of Physical Culture

Abstract

The article presents the study of scientific and social importance of adaptive physical education. The considered range of issues is relevant to the adaptive sport. It is shown that physical training is a type of social activity of a modern man. The basic functions of adaptive physical education were examined, as objectively inherent properties of human exposure and human relations, and meet the specific needs of individuals and society. Those functions are being implemented during the adaptive physical education, they reveal the true content of physical education.

Author Biography

A.A. Harutyunyan, Armenian State Institute of Physical Culture

Candidate of Biological Sciences, Professor, Dean of faculty of Health training and Sport of Armenian State Institute of Physical Culture

References

1. Հարությունյան Ա.Ա. Աբգարյան Ջ.Վ., Ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ﬕջոցների դերը զարգացման համակցված խանգարուﬓերով (ԶՀԽ) երեխաների շարժողական ֆունկցիաների վերականգնման գործում, Եր., 2009, 5 էջ:
2. Հարությունյան Ա.Ա. Հովեյան Ս.Հ., Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրան և հաշմանդամային սպորտը` որպես վերականգնման և սոցիալական ինտեգրման հիﬓական ﬕջոց, Եր., 2010, 5 էջ:
3. Вайнер Э.Н. Валеология. М.: Флинта: Наука, 2006. - 416 с.

Published

2014-06-08

How to Cite

Harutyunyan, A. (2014). SOCIAL AND SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF THE “ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION” SPECIALITY . Armenian Journal of Special Education, 1(1), 102 -105. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/183

Issue

Section

Articles