FUNDAMENTS OF A NATIVE SPEECH THERAPY IN OBSERVATIONS OF GREAT ARMENIAN SCIENTISTS AND PEDAGOGUES

Authors

  • A. G. Grigoryan Armenian State Pedagogical University
  • G.V. Mnatsakanyan Armenian State Institute of Physical Culture and Sport

Abstract

Doctors, psychologists and pedagogues have consistently directed their focus towards speech therapy and its key issues and concerns. This article refers to scientific observations on various speech disorders, made by Armenian scholars and educators throughout the history of Armenian pedagogy. Several decades ago, the classification and correct pronunciation of speech sounds, among other questions, were looked into by such notable writers and intellectuals as Kh. Abovyan (1809- 1848) and G. Aghayan (1840-1911). As early as the beginning of the 13th century, Vardan Areveltsi, an Armenian historian, philosopher and translator, made a substantial contribution to the study of causes of incorrect articulation of speech sounds, as well as the role of vocal cords and breathing, thus giving us the right to claim that Armenian speech therapy was first introduced in Cilician Armenia in the Middle Ages.

Author Biographies

A. G. Grigoryan , Armenian State Pedagogical University

assistant of the Chair of of Speech Therapy and Rehabilitation Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University Candidate of Pedagogical Sciences

G.V. Mnatsakanyan, Armenian State Institute of Physical Culture and Sport

Honored Worker of Physical Culture and Sports of the Republic of Armenia, Special educator, speech therapist

References

Աբովյան Խ. Ա. Երկերի լիակատար ժողովածու, Հտ. 5. Երևան, 1950, էջ 13-27:

Աղայան Ղ.Ս, հատոր 4-րդ, Երևան, 1969, էջ 107-109:

Անթափյան Փ. Փ. «Վ. Արևելցի գիրք» – Ա - ՀԱՀԳ.Ա. Երևան, 1987, Էջ 147-151:

Անթափյան Փ. Փ., «Վ. Արևելցի գիրք» – Բ - ՀԱՀԳ.Ա. Երևան, 1989, Էջ 123-127: ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ասկարյան Բ. Թ., Խոսքի խանգարումները մանկական տարիքում, Լույս, Երևան, 1976, էջ 89-90:

Բադիկյան Խ.Գ. Հ. Աճառյան «Մարդ և գիտնական», Երևան, 2005:

Խաչերյան Լ.Գ., Հայոց համազգային Մաշտոցյան համակարգված միասնական և միակերպ ուղղագրության պատմություն, Լոս-Անջելես, 1999, ԱՄՆ, էջ 32-48:

Մինասյան Ա. Մ., Անոմալ երեխաների ուսուցում ու դաստիարակություն, Հայաստան, Երևան, 1973, Էջ 20-102:

Մինասյան Ա. Մ., Դեֆեկտոլոգիայի հիմունքներ, 1980, էջ 192-208:

Логопедия Л.С., Волкова - 2007 г. стр. 41

Published

2016-12-02

How to Cite

Grigoryan , . A. G. ., & Mnatsakanyan, G. . (2016). FUNDAMENTS OF A NATIVE SPEECH THERAPY IN OBSERVATIONS OF GREAT ARMENIAN SCIENTISTS AND PEDAGOGUES. Armenian Journal of Special Education, 4(1), 35-42. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/34

Issue

Section

Articles