ROBLEMS OF THE LITERACY DURING PRE-ABC TRAINING PERIOD OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

Authors

  • R.P. Kharazyan Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University

Abstract

Based on work experience and research, the article presents the significance of the problem, as well as methodological recommendations for literacy teaching preparation of children with visual impairments. The corrective works of literacy teaching during pre-ABC period have been specialy emphasized in the article.

Author Biography

R.P. Kharazyan, Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University

Associate Professor the Chair of the Native language and and Teaching methods Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, Candidate of Pedagogical Sciences.

References

1. Ազարյան Ռ.Ն., Երեխայի տեսողությունը, Ե., 2008։
2. Ազարյան Ռ.Ն., Մարության Մ.Կ., Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացումը, Ե.,2013։
3. Գյուլաիիրյան Ջ.Հ., Հայոց լեզվի տարրական ու սուցման մեթոդիկա, Ե., 2009:
4. Թոփուզյան Ա .Օ, Հումանիստական դաստիարակության հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ,Ե., 2009։
5. Սվաջյան Ա.Հ.,Ազարյան Ռ.Ն.,Ընտանիքի դերը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման հարցում, Հատուկ կրթության գիտամեթոդական տեղեկատու, Ե., 2009, էջ 69-76
6.Выготский Л.С. Педагогическая психология (Под ред. В. В. Давыдова.- М.: Педагогика.-Пресс, 1996.-536с)
7. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушением зрения, М., 1973,- 173 с.
8. Солнцева Л.И.Развитие познавательнойдеятельности у слепых детей дошкольного возраста, М., 1967.

Published

2015-06-29

How to Cite

Kharazyan, . R. (2015). ROBLEMS OF THE LITERACY DURING PRE-ABC TRAINING PERIOD OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION. Armenian Journal of Special Education, 3(1), 60-69. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/41

Issue

Section

Articles