ANALYSIS OF PROBLEMS ADVENT OF CHILDREN WHO ARE IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS IN THE SPECIAL INSTITUTIONS

Authors

  • A. H. Svajyan Khachatur Abovyan Armenian state pedagogical university

Abstract

The article analyzes the reasons for which children found themselves in difficult living conditions appear in the сpecial Institutions.

Author Biography

A. H. Svajyan, Khachatur Abovyan Armenian state pedagogical university

associate professor at the chair of Special Pedagogy and Psychology Khachatur Abovyan Armenian state pedagogical university, Candidate of Pedagogical sciences

References

1. http://www.armstat.am/file/ doc/99493318.pdf
2. Երեխաների խնամքի և դաստիարակության պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչներ
3. ՀՀ երեխաների խնամքի ու պաշտպանութ յան կենտրոնացված մեծ հաստատություններում գտնվող երեխաների, նրանց ընտանիքների կարիքների, այդ երեխաների ծագման համայնքների սոցիալական խնդիրների, սոցիալական պաշտպանության ենթակառուցվածքների վիճակի ու հնարավորությունների խորը գնահատման արդյունքների վերլուծություն, Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն, 2015
4. http://www.osce.org/hy/ yerevan/157271?download=true
5. Հատուկ կրթական համակարգի բարեփոխումները քաղաքանության մշակման ծրագրերի համատեքստում, Երևան, 2013
6. http://unicef.am/uploads/ file/խոսքը%20ներառման%20 մասին%20է .pdf
7. http://www.police.am/news/view/ ոստիկանությունում-տեղի-ունեցավ-հանդիպում-լրագրողներիհետ.html
8. Հայաստանի հանրապետության կառավարության որոշում, 13 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1273 - Ն
9. ՀՀ երեխաների խնամքի ու պաշտպանութ յան կենտրոնացված մեծ հաստատություններում գտնվող երեխաների, նրանց ընտանիքների կարիքների, այդ երեխաների ծագման համայնքների սոցիալական խնդիրների, սոցիալական պաշտպանության ենթակառուցվածքների վիճակի ու հնարավորությունների խորը գնահատման արդյունքների վերլուծություն, Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն, 2015

Published

2016-12-22

How to Cite

Svajyan, A. H. (2016). ANALYSIS OF PROBLEMS ADVENT OF CHILDREN WHO ARE IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS IN THE SPECIAL INSTITUTIONS . Armenian Journal of Special Education, 4(1), 155-163. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/51

Issue

Section

Articles