PECULIARITIES OF TEACHING IN THE 1ST CLASS

Authors

  • K.S. Virabyan School № 20 after J.Kirakosyan
  • M.V. Geolchanyan School № 20 after J.Kirakosyan

Abstract

The article analyzes the peculiarities of teaching in the first class, the emerging issues as well as validated methods based on the personal experience and means of their overcoming are highlighted. The importance and role of educational games, provision of accessibility and quality of training, formation of favorable moral psychological climate in a class is presented. A number of problems of inclusive education and methods of their overcoming are analyzed. The leading role of the teacher–the carrier of universal values mastering modern teaching technologies is noted․

Author Biographies

K.S. Virabyan , School № 20 after J.Kirakosyan

primary school teacher, head of section of the school № 20 after J.Kirakosyan

M.V. Geolchanyan , School № 20 after J.Kirakosyan

primary school teacher of the school № 20 after J.Kirakosyan

References

1. Ա. Արնաուդյան, Ա․ Գյուլբուդաղյան, Ս. Խաչատրյան, Ս. Խրիմյան, Մ. Պետրոսյան, Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ ու սուցիչների համար, ԿԱԻ, 2004 թ.
2. Կ. Թորոսյան, Հ. Խաչատրյան, Ս. Սարգսյան, Ռ. Սարգսյան, Տարրական դասարանների հայոց լեզու և մաթեմատիկա, ԿԱԻ, 2006 թ.
3. Կ. Թորոսյան, Հ. Խաչատրյան, 6 տարեկան դպրոցականների ու սուցումը, ԿԱԻ,
4. Հանրակրթության պետական կրթակարգ,
5. Հերթական ատեստավորման ենթակա դասվարների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների մոդուլ, ԿԱՍ, 2011 թ.

Published

2016-12-22

How to Cite

Virabyan , K., & Geolchanyan , M. (2016). PECULIARITIES OF TEACHING IN THE 1ST CLASS. Armenian Journal of Special Education, 4(1), 163-172. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/56

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)