MAIN QUESTIONS OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH AUTISM

Authors

  • L.E. Asoyan Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan

Abstract

In the article are presented the main questions of inclusive education especially of children with autism . On the basis of work in the article analized some approaches of education, inclusion and social adaptation of these children.

Author Biography

L.E. Asoyan , Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan

Lecturer at the Chair of Special Pedagogy and Psychology Khachatur Abovyan State Pedagogical University.

References

1. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը <<Երեխայի իրավունքների մասին>> ընդունվել է 1996թ.
2. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց մասին>> ընդունվել է 25.05.2005 թ
3. Մերի Էլեն Չաթվին , Ներառելով բոլոր երեխաների ուղեցույց հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների համար , Վորլդ Վիժն Հայաստան, 2010թ.
4. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
5. Баенская Е. Р., Либлинг М. М. , Никольская О. С. Аутичный ребенок . Пути помощи. М.: ,,Теревинф’’ 2012.
6. Фрост, Бонди Система альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS . М.: ,,Теревинф’’ 2012. ,,Теревинф’’ 2001.
7. J.K.Harrower& G.Dunlap Including Children with Autism in General education Classrooms. A Rewiew of effective M rategies 2001.
8. J.Cooper, T.Heron & more Applied Behavior Analysis 2007.
9. J.Hundert A.Houghton Promoting social interaction of children with disabilities in integrated preschool Expect Child 1992.
10. A.Karagiannis,S.Stainback & Ed.Stainback Inclusion A guide for educators Paul H. Brookes Publishing Co, Baltimore 2001.

Published

2015-06-29

How to Cite

Asoyan , L. (2015). MAIN QUESTIONS OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH AUTISM. Armenian Journal of Special Education, 3(1), 158-163. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/96

Issue

Section

Articles