THE TYPES OF INTERNAL SCHOOL CONTROL

Authors

  • A. Mirzoyan school N 78

Abstract

In the article the author observes the role and types of internal school control over teaching and educational process.

Author Biography

A. Mirzoyan, school N 78

the director of school N 78 after H.Hayrapetyan

References

1. Սթոքիարդ Ջեյմս Ռ. կրտսեր, Մեթոդներ և միջոցներ տարրական և միջին դպրոցի համար, 2001:
2. Макарова Т. Н., Внутришкольный контроль: виды, формы, методы, объекты, Москва.
3. Максимова Л. И., Шибанова Е. М., Настольная книга директора школы, Москва, 2002.
4. Fuller F. F., Concerns of teachers: A developmental coceptualization. American Educational Research journal.

Published

2016-12-02

How to Cite

Mirzoyan, A. . (2016). THE TYPES OF INTERNAL SCHOOL CONTROL . Armenian Journal of Special Education, 4(1), 102-110. Retrieved from https://specedjournal.aspu.am/index.php/se/article/view/88

Issue

Section

Articles